Skip to main content

Privacybescherming: zo zien wij het

Mandaat Topmanagement BV, hierna te noemen: Mandaat, vindt dat ieder individu het recht op privacy heeft, en verbind zich ertoe uw privacy te beschermen. Mandaat erkent de AVG en past deze toe. Deze privacy policy is van toepassing op de Mandaat website en heeft betrekking op dataverwerving en -gebruik. Wij zijn afhankelijk van het vertrouwen van onze kandidaten en hechten daarom het grootste belang aan het effectief en professioneel omgaan met de informatie die u ons verstrekt.

Verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonlijke informatie om onze diensten aan onze klanten aan te bieden, in onze rol als internationaal opererend interim- en executive search bureau, met de volgende doelen:

  • teneinde informatie te verkrijgen over potentiële kandidaten voor functies;
  • teneinde cliënten en kandidaten over beschikbare functies te informeren;
  • teneinde cliënten en kandidaten te informeren over ontwikkelingen in de recruitment en interimmanagement branches.

Informatie kan op iedere als gebruikelijk en geaccepteerd beschouwde manier van communiceren aan u worden doorgegeven. Wanneer u berichten ontvangt, kunt u zich bij iedere gelegenheid uitschrijven/afmelden.

Onze primaire taakstelling is het vervullen van vacatures voor cliënten. Om deze diensten te kunnen verlenen, informeren wij onze cliënten over de achtergronden en vaardigheden, alsmede andere relevante persoonsgegevens, van die personen die nadrukkelijk gekwalificeerd zijn om als potentiële kandidaten beschouwd te worden. In het algemeen omvat deze informatie gegevens die in een standaard curriculum vitae opgenomen worden (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, carrièrehistorie, diploma’s en andere kwalificaties, taal- en andere vaardigheden). Voorts kan deze notities uit interviews en op enigerlei wijze geregistreerde op- en bemerkingen van derden omvatten. Wij spannen ons ten zeerste in om de juistheid en actualiteit van alle informatie te maximaliseren.

Kandidaten worden over een vacature geïnformeerd. Mandaat zal alle informatie met betrekking tot de cliënten en de kandidaten met discretie behandelen.

Kandidaten worden uitsluitend bij potentiële cliënten geïntroduceerd, nadat er met de kandidaat contact geweest is, en met toestemming van de kandidaat.

Wij winnen geen informatie in onder valse voorwendselen. Wij vragen en onderhouden de informatie die wij inwinnen om een betere, meer gepersonaliseerde ervaring mogelijk te maken. Wij bewaren persoonsgegevens en persoonlijke informatie in onze database, welke uitsluitend voor (geselecteerde) medewerkers van Mandaat toegankelijk is.

Personen die hun CV bij Mandaat indienen, worden geacht hun toestemming te hebben verleend voor het verwerken van hun persoonlijke informatie zoals in deze Privacy Policy verwoord.

Aangaande het gebruik van cookies bij het bezoeken van onze website, zie graag onze cookie-policy.

Informatiebescherming

Mandaat heeft afdoende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonlijke gegevens die Mandaat in bezit heeft te beschermen. De maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd.

Medewerkers van Mandaat, alsook de cliënten, zijn gebonden tot strikte vertrouwelijkheid. Persoonlijke gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan bedoeld, of anders dan vooraf overeengekomen.

In het geval van een datalek met schade of significante risico’s tot gevolg, zullen adequate maatregelen genomen worden en alle betrokken personen geïnformeerd.

Individuele rechten

Ieder individu wiens informatie verkregen is, heeft het recht zijn formele rechten uit te oefenen, waaraan Mandaat volledig zal meewerken en mee zal instemmen. Onder deze rechten vallen het recht om alle beschikbare persoonlijke gegevens in te zien, deze te corrigeren of te verwijderen indien gewenst, of bezwaar te maken tegen het gebruik ervan. Verzoeken kunnen aan onderstaand adres gericht worden.

Wijzigingen

Mandaat is gerechtigd deze Privacy Policy te allen tijde bij te werken en te wijzigen zonder bericht vooraf. Wijzigingen en aanpassingen aan deze Privacy Policy zullen op de website gepubliceerd worden.

Contact

Heeft u vragen over deze Privacy Policy, of wilt u een verzoek indienen om uw informatie uit onze database te verwijderen, neem dan via e-mail met ons contact op: mail@mandaat.nl.